Thursday, July 30, 2015

ശ്രീരാഗം  ( ഗാനം )

------------

 

പ്രണയ  രാഗ സുമങ്ങളിൽ ,

ഒരു സുഭഗ സുന്ദരി സുഷമ  നീ  ....

സുര നയനം  സുകൃതമാക്കും .

സുരഭിലം ഒരു മലരു   പോൽ  .....!

 

നി ന്നിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിടുന്നു 

സ്നേഹമെന്ന  വികാരവും 

നി ന്നിലൂടെ വളര്ന്നിടുന്നു 

പ്രണയ സുന്ദരമോഹനം .....!

 

ഹൃദയ രാഗം പാടി നിൽക്കും 

മൃ ദുല  ഭാവന സുന്ദരീ   ....നി ന്നിലൂടെ 

 വളരുന്നു പ്രണയവും വിരഹവും !

പ്രണയ ഭാരം, മലർ  നിന്നിൽ 

പ്രേമ സർവ്വ  സമർപ്പണം.... 

സുന്ദരീ നറു മലരുനീ  നിഷ്ക്കളങ്ക മോഹിനി 

നി ന്നിലൂടെ കടന്നുപോകും 

വസന്തവും ശിശിര കാല സമസ്തവും !

 

ശ്രീദേവിനായർ 

 

Thursday, July 23, 2015

 

 

അകലുന്നുവോ വീണ്ടു മറിയുന്നുവോ 

ഇന്നുമറി യാ ത്തനൊമ്പരപ്പാടുകളായി ....

തളരുന്നു വോ വീണ്ടും തകരുന്നുവോ

ഒന്നുമറിയാത്ത ചിന്തതൻ

 നോവുകൾക്കുള്ളിൽ ...

ആകാശമെന്നും പറവ ക്കുസ്വന്തം

ആരോമലേ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെപ്പോൽ ....

സുന്ദരമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം 

അറിയുന്നു ഞാൻ അതിൽ

 നിറ മൊ ന്നു നിണമായ്   ,,,,

 

Tuesday, July 21, 2015

കവിത 

-------------------

 

 

അറിയാതെ  അറിയാതെ ,

അരികിലെത്തീ ....

അമലേ നിന്നെ ഞാൻ പദങ്ങളാക്കീ ..

അഴകോലും അളകങ്ങൾ  തഴുകിമെല്ലേ ,

നിന്റെ മിഴിയോലും  പ്രണയത്തെ നോക്കി നിന്നൂ ....

 

ആവാഹനം  കൊണ്ടു കീഴടക്കീ ,

നിന്നെ ആസ്വദിച്ചാനന്ദ മാനയിച്ചു ,,

അഴകേ  നിന്നെ ഞാൻ വരികളാക്കീ 

പിന്നെ സ്നേഹത്തിൻ രൂപത്തിൽ

കവിതയാക്കീ ..

 

പ്രണയാഗ്നിയായ്  നിന്നിൽ പടർന്നുയർന്നു ,

നിന്നിലനുരാഗ ലയനമായ് മാറിനിന്നു...

ഒരു കാലമോമലേ പിരിയുകില്ലാ 

നിന്റെ ലയനങ്ങളിൽ  ഞാൻ അലിഞ്ഞുചേരാം ....

 

രതി സുഖസാരേ പാടി നില്ക്കാം ,

മന്മഥ കേളീ ശലഭമാകാം  ....

നിമ്നോന്നതങ്ങളിൽ  അഗ്നിയാകാം.... 

പുതിയൊരു ജന്മത്തിൻ സാക്ഷിയാകാം .....!

 

ശ്രീദേവിനായർ 

Saturday, July 18, 2015

രാമ നാമം 

--------------------

 

രാമ  രാമ  രാമ രാമ  രാമ രാമ പാഹിമാം .

രാമപാദം  ചേരണേ മുകുന്ദരാമ പാഹിമാം .


ലക്ഷ്യമായി നീ നടന്നൂ .....

സ്നേഹമായി  സീതയും ..

ത്യാഗമായി ലക്ഷ്മണനും ......

കൂടെയെന്നും   മർത്ത്യരും .......!

 

സത്യമേത് മിഥ്യയേത് 

ജനത്ത്രയം  വിങ്ങിടും ,

സഹസ്രജന്മ  മൊന്നു മാത്രം 

സത്യമായ് എന്നിൽ  നിത്യമായ് ....

സത്യമൊന്നുമാത്രമിന്നു 

എൻ  മനസ്സിൽ രാമ മന്ത്രവും !ശ്രീദേവിനായർ 

Tuesday, July 14, 2015

വിഷുപ്പക്ഷി                             ഗാനം          

------------

 

 

വിഷുപ്പക്ഷിപാടി  നിഷാദന്റെ മുന്നിൽ ,

പ്രണയം ഞാൻ നല്കാം ,

പ്രാണനെ നൽകൂ ...

 

മോഹങ്ങളെല്ലാം  നിനക്കിനി സ്വന്തം ,

ആത്മാവുപോലും പണയപ്പെടുത്താം !

എന്നുടൽ പോലും  നിനക്കായി മാത്രം 

ചിറകുകളിനി മേൽ നിനക്കായി വീശാം !

 

പറക്കുവനാവാതെ വിങ്ങുന്നു എങ്കിലും ,

ആകാശമിന്നും യെനിയ്ക്കുറ്റമിത്രം ,

നിറങ്ങളാ ൽചാലിച്ച തൂവലാൽഎന്നുടെ 

ഹൃദ യത്തിൻ രാഗങ്ങൾ പാടിയിരിക്കാം  ..!

(ശ്രീദേവിനായർ )

Tuesday, July 7, 2015

ജാതി 

-------------

 

ജാതിയെന്നാൽ  വംശമെന്ന

അര്ത്ഥ ത്തെ അറിയുന്നു ഞാൻ,

മതമെന്ന ചിന്തയോ വെറും ,

ഇഷ്ടമാണെന്നു  അറിയൂ നീ .... 

ജാതിയും മതവും ഒന്ന്

 വെറെ വേണ്ടാ സഹോദരാ ,

അമ്മയായ് കരുതൂ നീ 

നമ്മുടെ പുണ്യ ഭൂമിയെ !

കണ്ണുനീരിൻ നിറം  നോക്കീ 

കാഴ്ചയെന്തെന്നു അറിയുമോ ?

താരകത്തെ നോക്കി നിന്നാൽ 

ആകാശത്തെ അളക്കാമോ ?

ചിന്തയിൽ  മമഹൃ ദയ താളം 

മെല്ലെ എന്നോടു ചൊല്ലിയോ ?

ജാതിയോ ,മതമോ .പിന്നെ പേരു 

പോലും നിന്നുടെ സ്വന്തമോ ?

ജാതിയെന്തെന്നറിയാതെ 

മതമേതെന്നു നിനച്ചിടാതെ ,

പങ്കുവയ്ക്കാം ഹൃ ദയത്തിൻ 

സ്നേഹഭാസുര   ബന്ധങ്ങളെ !

 

ശ്രീദേവിനായർ