Tuesday, November 24, 2015

നേരെഴുത്ത്


എങ്ങോ പുരാണപ്പെരുമഴ പൂവെഴും,
 പ്രാണന്റെ പ്രാണനായ് ഓരെഴുത്ത് !
ജീവന്റെ ജീവനിൽ താളുകൾ കൊര്ത്തെടു
ത്തോരായിരം നോവിന്റെ നോവെഴുത്ത്

എങ്ങും നിറയുന്ന  ദിവ്യചൈതന്യമായ്‌
മര്ത്യന്റെ  പിന്നിലെ മുന്നെഴുത്ത് !
കത്തിപ്പടരുന്ന നേരിന്റെ നേരിനെ
നേർത്തെടുക്കാനൊരു ചുവരെഴുത്ത് 

എങ്കിലും  ഉണ്മകൾ കാണുന്നു നിത്യവും
ജീവന്റെ നേരുള്ള നേരെഴുത്ത് !

ശ്രീദേവിനായർ  

Sunday, November 15, 2015

ശ്രീഅയ്യപ്പൻ
-------------------


"പ്രപഞ്ചശക്തിതൻ ഉജ്ജ്വലത്യാഗം
പ്രകൃതികണ്ടൊരു സുന്ദര ഭാവം....
വൃശ്ചികപ്പൊന്പുലരിയെകാത്തൊരു ,
ശബരിമലയെന്ന പുണ്യപ്രഭാവം ! "

പുണ്യമല എന്റെ ശബരിമല ....
അയ്യപ്പൻ  തന്നുടെ വാസമല....
മാമല തൊഴുതുമടങ്ങാൻ ഇനിയും .
താമസമെന്തേ അരുളുകനീ .....  ( പുണ്യ )

ഹരിഹരസുതനേ തവചരണം
ശരണം ശരണം തരണേ നീ ..
പമ്പാവാസാ ശരണം നീ
ശിവസുതനേ നീ ഹരിതനയാ .....!    ( ഹരി )

(ശ്രീ അയ്യപ്പസ്തുതികൾ )........ശ്രീദേവിനായർ 

Friday, November 13, 2015പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കുവേണ്ടി
ശിശുദിനചിന്തകൾ
--------------------------


ശിശുവായിട്ടിരിക്കുവാൻ,
മോഹിച്ചു ഞാനിന്നു ശൈശവം
 തന്നിലെ കളിക്കോപ്പുതേടുന്നു!


ശിഥിലമാം കൈവളപ്പൊട്ടുകൾ കൂട്ടി-
വച്ചിന്നും, അതിലൂടെനോക്കി
രസിക്കുന്നു  !

കാണാത്ത സ്വപ്‌നങ്ങൾ
ഇന്നും ഉണരുന്നു ,കണ്ടതെല്ലാമെന്റെ
സങ്കല്പമാവുന്നു !

പാടവും തോടും  പുഴയുംനദികളും,
പച്ചപുതച്ചൊരു മണ്ണിൻ മനവും,
ശൈശവകാലത്തെ ചിന്തകളായിന്നു ,
കൂടെചിരിച്ചു കളിച്ചീടുന്നു !


ശ്രീദേവിനായർ ......

 

Thursday, November 12, 2015

 അന്വേഷണം
------------------------

ശത്രു ആരെന്നറിയാൻ നഭസ്സിന്റെ ഓരത്തു
 കത്തിച്ചു വച്ചു ഞാനൊരു
കരിന്തിരി !
മിത്രമാരെന്നറിയാതെ  ഞാനെന്റെ
 കൈയ്ക്കുള്ളിൽകത്തി ജ്വലിപ്പിച്ചു
  നെയ്ത്തിരി!


ബന്ധങ്ങൾ തേടിഞാനെന്നും എന്നുടെ
ചുറ്റിലും നോക്കി ത്തിളങ്ങുന്നകണ്‍കളിൽ  ,
താവഴിതേടി അലഞ്ഞൊരെങ്കാൽകളെ .
കുത്തിനോവിച്ചതോ കൂർത്തൊരു  മുള്ളുകൾ ! 


ആത്മാവറി യാത്ത ആത്മബന്ധങ്ങളെ ,
ആനയിക്കുന്നെന്നുമെന്റെ അകത്തളം ,
അഷ്ടിക്കുമുട്ടാതെ അന്നം വിളമ്പുന്ന  ,
കൈകളെ നോക്കി ഞാനെന്നും നമിക്കുന്നു .!

ശ്രീദേവിനായർ
 

Wednesday, November 11, 2015

സ്നേഹരുദ്രാക്ഷം .....ഗാനം
-------------------------


വിടതരാ,യൗവ്വനങ്ങൾ,
പുണരുന്നൊരായിരത്തെ , 
 വിടരാൻ മടിക്കുന്നു ,
ചുരുൾ മുടിക്കെട്ടിലെന്റെ ,,,,
തുളസീദളം!

ഇന്ദു ചൂഡനെന്നുമിഷ്ടം ,
രുദ്രാക്ഷമിന്നുമെന്റെ ,
മനസ്സിന്റെ മതിൽക്കെട്ടിൽ ,
മന്ദഹാസമായ് .....!


താരകങ്ങൾ നോക്കിനില്ക്കെ
ഇന്ദുവിനെ ഞാൻ  നോക്കിനിന്നു ..
അഭ്രപാളികൾ  കാണ്‍കെ ,
കണ്ണടച്ചു പുഞ്ചിരിച്ചു ....! 


ശ്രീദേവിനായർ            

Saturday, November 7, 2015

ദേവ ദയ
---------------


അറിഞ്ഞതോ അല്പം മാത്രം ,
അറിയാത്തതേറെയായി ,
എവിടെയെന്നറിയാതെ ,
പരക്കം പാഞ്ഞു,ചിന്ത പതറിനിന്നു !

മുജ്ജന്മ പാപങ്ങളോ ,
കർമ്മഫലങ്ങളോ ,
മാനവനെ എന്നും പിന്തുടർന്നു   ,
അവനെ കാത്തു നിന്നു  ...!

ധർമ്മാർത്ഥമോക്ഷങ്ങളോ,
പഞ്ചഭൂതങ്ങളോ ,
പ്രപഞ്ചസത്യങ്ങളോ ചുറ്റിലും നിന്നു
.എപ്പോഴുമെന്നുടെ ഒപ്പം നിന്നു .!


കണ്ണടച്ചുകിടന്നു ഞാൻ ,
കാതോർത്തു  നാലുപാടും,
എന്നെ മാത്രം കണ്ടതില്ലാ
ഉള്ളിലായി ഞാൻ ...!  "എന്തോ ,
ദിവ്യമായൊരനുഭൂതിയിലുണർന്നു പിന്നെ" ! 


ശ്രീദേവിനായർ