Monday, November 28, 2016

തണൽമരം
-------------------

മുൻപേ ചിരിച്ചോരു അന്പിൻ   മുഖങ്ങളിൽ ,
പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടതോ ക്രോധമുഖം ..
സ്നേഹത്തിന് പാലാഴിതീരത്ത് കണ്ടത്
മോഹവായ്‌പിന്റൊരു നഷ്ടബോധം ,,,

എന്തെന്നറിയാതെ നാലുപാടും നോക്കി ,
നന്നേ പകച്ചുഞാൻ ഉള്ളിലായി ..
ഒട്ടല്ലാ കൗതുകം എൻ മനസ്സാക്ഷിതൻ
മൗനം തെരഞ്ഞതിൻ പൊരുളറിയാൻ !


ചാരത്തണയ്ക്കുവാൻ  മെല്ലെത്തലോടുവാൻ ,
ആ മാറിലെന്നുംഅഭയം വേണം .
ജന്മജന്മാന്തരപുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്കായ്
എന്നുമീ ജന്മത്തിൽ രക്ഷകനായ്‌ ....!

കാമവും ക്രോധവും പിരിയാത്തോരീ ജന്മ ,
ലോകത്തകമ്പടി ആകവേണം
എങ്ങിരുന്നാലും  നിൻപദനിസ്വനം
കേൾക്കുവാനായ് എൻ മനം കൊതിക്കും!

"വർഷങ്ങളേറെപ്പിരിയാതിരിക്കണം
പിരിയുന്നതും ഒപ്പംകർമ്മഫലം !
പിരിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴുംനിറകണ്ണാൽ
കുങ്കുമം ചാർത്താൻ  നിൻകൈകൾ വേണം!"


പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ
 

Sunday, November 27, 2016

നീയും ഞാനും
--------------------പാതിമറഞ്ഞൊരു പകലാണ് നീ
മൂടിമറഞ്ഞൊരു  അഴലാണ് ഞാൻ....

എന്നിൽ വീണടിയുന്നു പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും ,
സ്വപ്ങ്ങളെന്നുംഅകലെയായ്മറയുന്നു ...

പൊട്ടിയകൈവളത്തുണ്ടുകളിൽ ഒരു
ചിത്രം ഒളിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി ...

അതുബാലചാപല്യമോ കൗമാരസ്വപ്നമോ ?
യൗവ്വനകാന്തിതൻ ശിഷ്ടങ്ങളോ ?

വാർദ്ധക്യമെന്നെ തൊട്ടുതലോടാതെ
ഓടിയൊളിക്കുമോ അനന്തയിൽ ?

അർദ്ധനാരീശ്വര സന്നിധി തോറുമെൻ
ആത്മാവ് കേഴുന്നോ മോക്ഷത്തിനായ്

ഒരായിരം വർഷമീ ഭുമിയിൽ സ്നേഹത്തിൻ .
ചാരുശില്പമായ് ഞാൻ മാറിയെങ്കിൽ

എന്നിലെയാത്മാവിൻ അന്തർഗ്ഗതമെന്നും
നിഷ്കാമ  മോക്ഷത്തെ കാമിച്ചേനേ ...!


പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ 

Monday, November 14, 2016എല്ലാ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കും  ശിശുദിനാശംസകൾ
------------------------------------------------------------

ശിശു വായിട്ടിരിക്കുവാൻ മോഹിച്ച് ഞാനിന്നും ,
ശൈശവത്തിൻ  കുളിരോർമ്മതന്നിൽ.

പനിനീർ  മഴയിൽ  നനഞ്ഞു പിന്നെ,
സ്നേഹപ്പുഴതന്നിൽ കുളിച്ചുതോർത്തി..!

റോസാദളം പോലെ നയന സുഖം   ..ഒരു
തുളസിക്കതിർ പോലെശുദ്ധ മനം ,

നിഷ്ക്കളങ്കംകണ്ണിൽ സാഹോദര്യം ...
എല്ലാം ഒന്നുപോൽ നോക്കിനിന്നു ,

ശൈശവ മാനസം മൃദുലതരം .....!

പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ 

Sunday, November 6, 2016

നിമിഷങ്ങൾ  
--------------------

നഷ്ടപ്രണയത്തിൻ 
മൂകമാംസാക്ഷികൾ

ആരെയോ കാത്തുനിന്നു
.എന്തിനോ വേണ്ടിനിന്നു ....

വരുവാനാവില്ല വരുമെന്നുറപ്പില്ല.
എന്നിട്ടും ഓർത്തെടുത്തു ..

മോഹത്തിൻ  നിമിഷങ്ങളെ ,
വാഗ്‍ദാന ചിന്തകളെ ....

ശോകത്താൽ ഉള്ളുരുകീ 
കണ്ണിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ വീണുറങ്ങീ ..

ചിന്തകൾക്കും ജോലി  ഭാരം ..
 കവിതകൾക്കോ കദനരൂപം  ..

ആധാരശിലയിലെ ആശ്രയപരൂപത്തിൽ
അറിയാത്ത സ്വപ്നവികാരം ..!
എന്നും അടങ്ങാത്ത മോഹ വിദൂരം ....


പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ